Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 4 5
Гаралт
2
999993 1000000
Оролт
1
1
Гаралт
1
1000000