Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
1 1 1
1 1
2 2
3 2
1 2
Гаралт
6
4
7
12