Жишээ тэстүүд

Оролт
5 0
1 5 2 4 3
Гаралт
6
Оролт
5 2
1 0 2 4 0
Гаралт
7