Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2 9
1
4
1 3
3 4
C 3
A 2 5
O 1
D 1 3
A 1 2
A 4 2
C 2
F 4
C 2
Гаралт
1
2
1