Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
2 3
4 1
Гаралт
11.7669491886
Оролт
2 2
1 1
1 2
Гаралт
2.0000000000
Оролт
1 1
1 1
Гаралт
0.0000000000