Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
Гаралт
-1
xoxox
Оролт
4 0
Гаралт
16
oooo
Оролт
0 4
Гаралт
-16
xxxx