Жишээ тэстүүд

Оролт
17
int f(int n)
{
if (n < 100) return 17;
if (n > 99) return 27;
}
Гаралт
99
Оролт
13
int f(int n)
{
if (n == 0) return 0;
return f(n - 1) + 1;
}
Гаралт
13
Оролт
144
int f(int n)
{
if (n == 0) return 0;
if (n == 1) return n;
return f(n - 1) + f(n - 2);
}
Гаралт
24588