Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
2 1 3
1 3
Гаралт
1
Оролт
10 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10
Гаралт
30