Жишээ тэстүүд

Оролт
3 7
1 1
2 2
3 1
1 3
3 2
2 3
3 3
Гаралт
0
Оролт
3 6
1 1
2 2
3 1
3 2
2 3
3 3
Гаралт
1
Оролт
3 1
2 2
Гаралт
6

Тэмдэглэл