Жишээ тэстүүд

Оролт
9555
Гаралт
4
Оролт
10000000005
Гаралт
2
Оролт
800101
Гаралт
3
Оролт
45
Гаралт
1
Оролт
1000000000000001223300003342220044555
Гаралт
17
Оролт
19992000
Гаралт
1
Оролт
310200
Гаралт
2

Тэмдэглэл