Жишээ тэстүүд

Оролт
3 5
1 2 3
1 2 2 3 3
Гаралт
0
Оролт
3 5
1 2 3
1 1 1 1 1
Гаралт
2
Оролт
3 1
2 3 4
1
Гаралт
3

Тэмдэглэл