Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 3 4
*aba
a*ab
ba*b
abb*
Гаралт
1
4 1
Оролт
4
2 3 4
*abc
a*ab
ba*b
cbb*
Гаралт
-1

Тэмдэглэл