Жишээ тэстүүд

Оролт
2
5 7
Гаралт
2 5
Оролт
3
10 2 8
Гаралт
1 8
Оролт
6
3 8 2 9 4 14
Гаралт
6 9