Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1 2 0 1 2
Гаралт
3 1
Оролт
1 1 1 -1 -1 2
Гаралт
1 1

Тэмдэглэл