Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3 5
3 1 45
5 1 45
Гаралт
2.000000000
Оролт
1 0 1
1 1 30
Гаралт
0.732050808
Оролт
1 0 1
1 1 45
Гаралт
1.000000000
Оролт
1 0 2
0 2 90
Гаралт
2.000000000

Тэмдэглэл