Жишээ тэстүүд

Оролт
6
5 5 7 10 14 15
3
2 11
3 12
4 4
Гаралт
9
7
0
Оролт
7
2 3 5 7 11 4 8
2
8 10
2 123
Гаралт
0
7

Тэмдэглэл