Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1
5 10 7 3 20
Гаралт
3
Оролт
6 2
100 1 10 40 10 40
Гаралт
97
Оролт
3 0
1 2 3
Гаралт
0

Тэмдэглэл