Жишээ тэстүүд

Оролт
2 5 0
1 3 2 5 4
1 4 3 2 5
Гаралт
3
2 4
2 3
4 5
Оролт
3 2 1
1 2
2 3
3 4
Гаралт
1
2 1

Тэмдэглэл