Жишээ тэстүүд

Оролт
5
abc
aaa
ada
bcd
def
Гаралт
0