Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 1 1 1
Гаралт
12

Тэмдэглэл