Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
1 3
1 4
Гаралт
6
Оролт
7 8
1 6
2 6
3 5
3 6
4 3
5 1
5 2
5 3
Гаралт
12
Оролт
2 2
1 2
2 1
Гаралт
-1

Тэмдэглэл