Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1
#
Гаралт
0
Оролт
3 4
####
#>^{}#
####
Гаралт
3
Оролт
3 4
####
#><#
####
Гаралт
-1
Оролт
7 5
#####
##v##
##v##
#####
##^{}##
##^{}##
#####
Гаралт
4
Оролт
7 5
#####
##v##
##v##
##<##
##^{}##
##^{}##
#####
Гаралт
5