Жишээ тэстүүд

Оролт
3
4 1 7
Гаралт
2
-2 10
Оролт
1
10
Гаралт
-1
Оролт
4
1 3 5 9
Гаралт
1
7
Оролт
4
4 3 4 5
Гаралт
0
Оролт
2
2 4
Гаралт
3
0 3 6