Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2 3 1 6
Гаралт
2
Оролт
4 2 3 1 7
Гаралт
4
Оролт
1 2 3 2 6
Гаралт
13
Оролт
1 1 2 1 1
Гаралт
0