Жишээ тэстүүд

Оролт
4
4 1 2 10
Гаралт
12 5
Оролт
7
1 2 3 4 5 6 7
Гаралт
16 12

Тэмдэглэл