Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 3 4 1
Гаралт
1.238750000000000