Жишээ тэстүүд

Оролт
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаралт
1024
Оролт
6
0 3 1 0 0 0
Гаралт
3