Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
1 4 4 7 1
1 3 1 2 2
2 1 1
2 4 1
2 3 3
Гаралт
2
0
1

Тэмдэглэл