C. Хөшигнүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хөшиг гэдэг нь өрөөн доторх гэрлийн урсгалын хэмжээг тохируулах зориулалттай, эргүүлэн ашиглаж болох гэрэл үл нэвтрүүлэх хөндлөн судлуудаас тогтдог зүйл ажээ. Үйлдвэрийн агуулахад хөшиг хийхэд ашиглаж болох 1 өргөнтэй $n$ ширхэг хөшигний судлууд байв. Гол асуудал нь эдгээр судлууд нь бүгд ялгаатай захиалгаас үлдсэн илүүдэл судлууд учраас эдгээр нь магадгүй ижилхэн урттай биш байж болох ажээ. Эдгээр нь бүр ялгаатай уртуудтай байх ч боломжтой юм.

Судал болгон нь 2 болон түүнээс дээш тооны хэсгүүдэд хуваагдаж болно. Судлуудыг хуваахдаа уг судлын уртын хэмжээс болж буй талтай перпендикуляр шулууны дагуу хуваах юм. Эдгээр хуваалтууд нь уг судлын өргөнийг өөрчлөхгүй боловч үр дүнд үүсэх хэсэг болгон нь уг судлаас бага урттай байх юм. Түүнчлэн эдгээр хэсгүүдийн нийлбэр урт нь анхны судлын урттай тэнцүү байна.

Эдгээр бүх хуваалтын дараа хөшигнүүд нь уртын хэмжээс болж буй талаараа нийлэх ижилхэн уртуудтай хэд хэдэн хэсгүүдээс тогтох юм. Өөрөөр хэлбэл бид ижилхэн урттай хэсгүүдээр шинээр хөшиг үүсгэх ажээ. Гэхдээ энд зөвхөн уртын хэмжээс болж буй талаар нь нийлүүлж хөшиг үүсгэх бөгөөд өргөн болж буй тал нь үргэлж өргөн хэвээр байхыг анхаарна уу. Түүнчлэн эдгээр үр дүнгийн хэсгүүдээс гадна хэрэв тухайн судлыг огт хуваагаагүй бол анх байсан судлыг хөшигний хэсэг болгон ашиглаж болох юм. Мөн эдгээрээс өөр аргаар хөшиг үүсгэх нь хориотой байв.

Түүнчлэн хэрэв хөшигнүүд тус бүр нь $d$ урттай $k$ ширхэг хэсгүүдээс тогтож байвал эдгээр нь $k × d$ боурлеметр бүхий тэгш өнцөгт үүсгэх юм.

Таны даалгавар бол хэрэв техникийн үндэслэлээр $l$ боурлеметрээс богинохон хэсгүүдийг хэрэглэх нь хориглогдсон бол боломжит хамгийн том талбайг агуулах ямар цонхны хөшигнүүд нь эдгээр өгөгдсөн судлуудаар хийгдэж болохыг олох юм. Цонх гэдэг нь талуудын уртууд нь эерэг бүхэл тоо байх тэгш өнцөгтийг хэлнэ.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан 2 бүхэл тоо $n$ болон $l$ ($1 ≤ n, l ≤ 100$) өгөгдөнө. Эдгээр нь агуулахад байгаа судлуудын тоог болон хөшигний судлын боломжит хамгийн бага боурлеметр уртын хэмжээг илэрхийлнэ. 2-дахь мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг бүхэл тоо $a_{i}$-ууд өгөгдөнө. Эдгээр нь анхны судлуудын уртуудын боурлеметрээр илэрхийлсэн утгууд байна($1 ≤ a_{i} ≤ 100$).

Гаралт

Өгөгдсөн судлуудыг ашиглан үүсгэх хөшгөөр бүтэн хучигдах цонхны хамгийн их талбайн хэмжээг боурлеметр квадратаар илэрхийлэх ганц тоог хэвлэнэ. Хэрэв эерэг талбай бүхий ямар ч цонх өгөгдсөн дүрмүүдийн алийг нь ч зөрчихгүйгээр бүтэн хучигдах боломжгүй байвал $0$ гэсэн ганц тоог хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
1 2 3 4
Гаралт
8
Оролт
5 3
5 5 7 3 1
Гаралт
15
Оролт
2 3
1 2
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд шаардлагатай цонх нь $2 × 4$ гэсэн хэмжээтэй байх бөгөөд уг цонхны хөшигнүүд тус бүр нь 2 боурлеметр урттай 4 хэсгээс тогтох юм. Эдгээр хэсгүүдийн нэг нь анх байсан 2 урттай судал байх бөгөөд өөр нэг хэсэг нь 3 урттай судлыг хуваагаад гарсан хэсэг байна. Харин үлдсэн 2 хэсгүүд нь 4 урттай судлыг дундуур нь хувааж үүссэн 2 хэсгүүд байх юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...