Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
Гаралт
PRPLRP
Оролт
4
0 2 0 2
Гаралт
RPRRPLLPLRRRP