Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
Гаралт
7
Оролт
6 3
Гаралт
8

Тэмдэглэл