Жишээ тэстүүд

Оролт
3 9
1 0
2 3
5 4
Гаралт
6
Оролт
3 6
1 0
2 2
5 4
Гаралт
5
Оролт
3 13
1 0
2 2
6 5
Гаралт
7
Оролт
1 10000000000000000
1 0
Гаралт
10000000000000000