Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4 9
1 3 1 2
2 1 3
4 3 6
Гаралт
YES
2 3 2 3
Оролт
3 4 10
2 3 1 2
2 1 3
4 3 6
Гаралт
YES
1 3 1 3
Оролт
3 4 9
2 3 1 2
2 1 3
4 3 6
Гаралт
YES
3 3 2 3
Оролт
3 4 5
1 3 1 2
2 1 3
5 3 6
Гаралт
NO

Тэмдэглэл