Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3
1 2 10
2 3 1
2 4 1
Гаралт
10
Оролт
3 0
Гаралт
0
Оролт
4 3
1 2 1
2 3 1
3 1 1
Гаралт
0

Тэмдэглэл