Жишээ тэстүүд

Оролт
=^==
Гаралт
balance
Оролт
9===^==1
Гаралт
left
Оролт
2==^7==
Гаралт
right
Оролт
41^52==
Гаралт
balance

Тэмдэглэл