Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 0 0
1 2 2
2 3 2
Гаралт
1
Оролт
4 2
0 1 0 0
1 2 2
2 3 2
3 4 2
Гаралт
-1