Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1
1
Гаралт
1
Оролт
2 2
10
11
Гаралт
2
Оролт
4 3
100
011
000
101
Гаралт
2