Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
2 2
5 5
3 7
5 1
Гаралт
3
Оролт
3 2
2 2
3 2
6 2
4 2
5 2
Гаралт
1