Жишээ тэстүүд

Оролт
10 3
1 3 6
-1
1
1
0
0
-1
0
1
-1
1
Гаралт
011
Оролт
2 1
1
1
-1
Гаралт
Poor stack!