Жишээ тэстүүд

Оролт
1 2
DI
Гаралт
Poor Dima!
Оролт
2 2
MA
ID
Гаралт
Poor Inna!
Оролт
5 5
DIMAD
DIMAI
DIMAM
DDMAA
AAMID
Гаралт
4

Тэмдэглэл