Жишээ тэстүүд

Оролт
9 1 1
Гаралт
9
Оролт
77 7 7
Гаралт
7
Оролт
114 5 14
Гаралт
6
Оролт
1 1 2
Гаралт
0