Жишээ тэстүүд

Оролт
50 3 1
49 1 1
26 1 4
6 1 10
Гаралт
-31
Оролт
10 2 1
1 1000 4
9 1000 4
Гаралт
1992