Жишээ тэстүүд

Оролт
8
2
5
7
6
9
8
4
2
Гаралт
5
Оролт
8
9
1
6
2
6
5
8
3
Гаралт
5