Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 100 101
2
Гаралт
2 3 

Тэмдэглэл