Жишээ тэстүүд

Оролт
15 20
Гаралт
3
Оролт
14 8
Гаралт
-1
Оролт
6 6
Гаралт
0