Жишээ тэстүүд

Оролт
6 2
2 1 2 2 2 1
Гаралт
1
Оролт
8 4
1 1 2 1 1 1 2 1
Гаралт
0
Оролт
9 3
2 1 1 1 2 1 1 1 2
Гаралт
3

Тэмдэглэл