Жишээ тэстүүд

Оролт
7
0 1 0 0 0 3 0
Гаралт
3
1 1 2 2 3 3 3 
Оролт
8
0 0 0 0 0 0 0 0
Гаралт
4
1 1 2 2 3 3 4 4 
Оролт
4
0 0 1 0
Гаралт
1
1 1 1 1 
Оролт
4
0 0 0 3
Гаралт
-1