Жишээ тэстүүд

Оролт
6 3
1 3 2 2 1 1
Гаралт
6
2 1
1 2
2 1
1 3
1 2
3 1
Оролт
4 2
1 2 1 1
Гаралт
2
1 2
1 1
2 1
1 1