Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 1
3 2 4 1
2 10 11
Гаралт
YES
NO
YES
Оролт
2
1 1
1 1
Гаралт
NO
NO