Жишээ тэстүүд

Оролт
2 10 3
100 3
99 1
Гаралт
NO
Оролт
2 100 10
100 11
90 9
Гаралт
YES
19 2
0 1
10 2